منوی اصلی
icon_home.gif صفحه اصلی
icon_members.gif موضوعات خبری سایتShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif خبري های شهری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای تصویری
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای ورزشي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای اقتصادي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای فرهنگي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای علمي
navbits_finallink_rtl.gif خبرهای زيست
navbits_finallink_rtl.gif شهیدان شهر جیرفت
navbits_finallink_rtl.gif تيتر خبرهاي سايت
navbits_start.gif شهردار و كارمندانShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات شهردار
navbits_finallink_rtl.gif مشخصات کارمندان
navbits_start.gif شهرداری و معاونتهاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif معاونت مالی و اداری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت شهرسازی و معماری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت خدمات شهری
navbits_finallink_rtl.gif معاونت فنی و عمرانی
navbits_start.gif  شوراي اسلامی شهرShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif اعضای شورای اسلامی
navbits_start.gif فعالیتهای شهرداریShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های انجام شده
navbits_finallink_rtl.gif پروژه های در حال انجام
navbits_finallink_rtl.gif عملکرد واحد تاکسیرانی
navbits_start.gif قوانین شهرداری هاShow/Hide content
navbits_finallink_rtl.gif امور مالی
navbits_finallink_rtl.gif قانون درامدها
navbits_finallink_rtl.gif قانون هزینه ها
navbits_finallink_rtl.gif قانون حسابداری
navbits_finallink_rtl.gif قوانین اموال
navbits_finallink_rtl.gif مناقصه،مزایده،پیمان
navbits_finallink_rtl.gif امور معاملات
navbits_finallink_rtl.gif قوانین نوسازی و عمران شهری
navbits_finallink_rtl.gif ضوابط معماری وشهرسازی شهرجیرفت

navbits_start.gif درباره جيرفتShow/Hide content
petitrond.gif تمدن جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif آثار تاريخي و صنايع دستي
navbits_finallink_rtl.gif اماكن ديدني
navbits_finallink_rtl.gif موقعيت جيرفت
navbits_finallink_rtl.gif محصولات مهم كشاورزی

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر جیرفت پاییز 98

عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 

جستجو در سایتیک عکس یک هدیه

قابل توجه هموطنان گرامی

روایط عمومی شهرداری جیرفت در نظر دارد  نسبت به جمع آوری عکس شهرداران جیرفت از بدو تاسیس تاکنون اقدام نماید ، در  صورت  تمایل به همکاری اینجا را کلیک کنید


مناقصه،مزایده،پیمان

مزایدهماده 13:

فروش اموال منقول و غير منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداري از طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود .

تبصره 1:

در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلا آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياءقيد گردد و تصريح شود که در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بعهده خريدار است .

ماده 14:

مقرراتي که در اين آئين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گرددپیمان


ماده 9:
شهرداري مکلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پيمان را بمنظور تضمين نامه بانکي يا اسناد خزانه بعنوان سپرده دريافت دارد .

ماده 10:
حق ارجاع داوري در هيچيک از پيمان ها نبايد قيد گردد مگر اينکه در موارد استثنائي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا بتصويب انجمن رسيده باشد


مناقصه

الف – آگهي مناقصه

ماده 5:
در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت بفاصله حداقل يک هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي کشور و حداقل يکي از جرايد کثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يکي از روزنامه هاي محلي بشرح و شرايط زير منتشر مي گردد:
1- نوع و ميزان کالا يا کار ( مدت انجام کار ) محل تحويل (مهلت قبول پيشنهادات ) محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها .
2- دادن سپرده اي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکي .
3- ذکر اينکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
4- ذکر اينکه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.
5- ذکر اينکه شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

تبصره :
مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد کمتر باشد.

ب- تشکيل کميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده مناقصه يا مزايده :

ماده 6 :

رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده بعهده هيئت عالي معاملات شهرداري مرکب از شهردار ، رئيس امور مالي يا حسابداري شهرداري ، يکنفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر خواهد بود .

تبصره :

تصميمات هيئت به اتفاق آراء و يا به اکثريت دو رأي مشروط بر اينکه شهردار يکي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 7:

کميسيون بايد در وقت مقرر که در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده تشکيل شود و پيشنهادهاي رسيدهد را در صورتي که تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره کمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد و مراتب را در صورتمجلس تنظيمي قيد نمايد.

در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنکه تعداد پيشنهادها کمتر از سه فقره باشد کميسيون پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد.

کميسيون مکلف است از روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف يکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائي اين مهلت با تصويب شهردار بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

ماده 8:

هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري کند يا پس از ابلاغ قانوني حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتيکه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداري ضبط خواهد شد
بازديد : 12935 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©