خوش آمدید

جیرفت مقام نخست تولید آبزیان جنوب کرمان را دارد

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت گفت: این شهرستان با 95 واحد پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی مقام نخست تولید آبزیان را در جنوب کرمان به خود اختصاص داده است.
خبرگزاری فارس: جیرفت مقام نخست تولید آبزیان جنوب کرمان را دارد

محمدعلی سیفی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار کرد: این شهرستان به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی و مناطق سردسیری و گرمسیری یکی از مستعدترین مناطق پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی است.

وی افزود: وجود چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، قنوات پرآب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، سدهای خاکی و بتنی و همچنین سد عظیم جیرفت سبب شده است که این شهرستان با 95 واحد پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و تولید یک‌هزار و 45 تن ماهی در سال 91، مقام نخست تولید را در جنوب کرمان به خود اختصاص دهد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی جیرفت خاطرنشان کرد: این میزان تولید نسبت به سال قبل آن بیش از هفت درصد افزایش داشته است و پیش‌بینی می‌شود که تولیدات سال جاری نیز به یک‌هزار و 245 تن برسد که بیش از 19 درصد افزایش تولید دارد.

  • 3702
  • 0
ادامه مطلب

خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر جیرفت تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، ظهر امروز با حضور معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و همزمان با هفته نیروی انتظامی از خانواده دو شهید مبارزه با مواد مخدر سال جاری شهرستان جیرفت تجلیل شد.

خانواده شهید فهیم دولت‌کردستانی و مجید نظری شهدای مبارزه با مواد مخدر شهرستان جیرفت در سال جاری تجلیل شدند.

معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در حاشیه این آیین با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در شهرستان جیرفت آمار مطلوبی است، گفت: در این شهرستان در سال جاری فرماندهی انتظامی جیرفت بیش از دو تن کشفیات انواع مواد مخدر داشته است.

سیداحمد هاشمی ابراز داشت: برای معتادان پرخطر، کارتن خواب، ولگرد و سارقان معتاد برنامه‌ریزی شده که جمع‌آوری و به مرکز استان منتقل شوند تا در مرکز ماده 16 استان کرمان تحت مراقبت و نگهداری قرار گیرند.

همچنین در این آیین از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان جیرفت به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تجلیل شد.

  • 4158
  • 0
ادامه مطلب

قابل توجه کسبه محترم پزشکان وکلا شرکتهای خصوصی موسسات وضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی...

مصوب جلسه بیست وهشتم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور

ماده1:منظورازتابلودراین دستورالعمل عبارت از هرنوع پیکره یاسازه است که طبق ضوابط فنی شهرداری  طراحی اجراوبرسردرمغازه ها یاروی نمای عمومی ساختمانها واماکن ومحوطه آنها برای معرفی کاربری مکان ویامحصول به صورت مجزایاتواما نصب می شود که دراین دستورالعمل به اختصارتابلونامیده می شود.

ماده2:متن نوشتاری  وتصویری مورداستفاده  درپیکره هاوسازه هاموضوع  ماده1این دستورالعمل مشمول قانون منع بکارگیری اسامی عناوین واصطلاحات بیگانه مورخ 14/9/1375 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی آن مصوب مورخ19/2/1378هیات محترم وزیران می باشد

ماده3:کلیه تابلوهای موضوع این دستورالعمل مشمول ضوابط مندرج دردستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی)وموارد10-11-12-13-14-15آئین نامه تاسیس ونظارت برنخوه کار وفعالیت کانون نهای آگهی وتبلیغات مصوب مورخ 11/2/1379کمیته مرکزی سازمان تبلیغاتی کشور می باشد

ماده4:به منظور حمایت ازتولیدات داخلی وصنعت تبلیغات شهری شهرداریهاموظفندتعرفه هزینه های استفاده ازفضای عمومی شهری موضوع ماده یک این دستوالعمل رابه گونه ای تنظیم کنندکه اولا تعرفه محصولات خارجی بیش ازدو برابر تعرفه محصولات داخلی بوده وثانیابراساس همجواری وابعادتناسب منطقی بین تعرفه تابلوهای تبلیغاتی شهری باسازه هایاپیکره های موضوع ماده یک این دستورالعمل برقرارشود.

ماده5:براساس بند(ب)تبصره8ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی عناوین واصطلاحات بیگانه مرجع تشخیص رعایت قوانین ومقررات تخلف از آن وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است وشهرداریها به عنوان دستگاه زیربط ووزارت کشورونیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی موظف به اجرای مقررات مذکور می باشد

ماده8:شهرداری یاسازمان زیباسازی شهرداری موظف است به هنگام صدور مجوزنصب تابلوبرای فروشگاههایااماکن جدید یافروشگاهها اماکنی که قصدتغییرتابلوی خودرادارندمفاداین دستورالعمل رارعایت کنند ودرخصوص ابهام درخصوص اسامی عناوین واصطلاحات ازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان استعلام کنند

ماده9:به منظوررسیدگی به شکایات یامواردنقض حقوق شاکی درارتباط بااجرای این دستورالعمل هیاتی درادارات کل فرهنگ وارشاداسلامی به ریاست مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان ویاشرکت مسئول اداره تبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان نماینده اداره کل بازرگانی یا نماینده مجمع امورصنفی ودرصورت نیازنماینده شورای شهرناحیه انتظامی استان وشهرداری منطقه تشکیل وتصمیم اتخاذشده قطعی ولازم الاجرا است.

 

       ضوابط نصب تابلو

1-نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان به جزدرمواردذیل ممنوع می باشد.

الف)پزشکان

ب)وکلای پایه یک دادگستری

ج)داروخانه های واقع درمجتمع پزشکان پیش آمدگی حداکثرتا70سانتیمتروسایرتابلوها70+50سانتیمتر

2-نصب هرگونه تابلوسردرمغازه ها ادارات و..... به صورت زاویه دارغیر مجاز بوده وتنهادرخیابانهای یکطرفه باحداکثر15درجه زاویه نسبت  به ساختمان بلامانع است.

3-نصب هرگونه پارچه نوشته  وبرزنت روی بدنه ساختمان سردرعرض خیابانها وپیاده روها ممنوع می باشد

4-نصب هرگونه تابلوهای تبلیغاتی روی پشت بام یاداخل حیاطهای مشرف به خیابان برای ساختمان های مسکونی یاتجاری غیرمرتبط باموضوع تبلیغ ممنوع ودرسایرمواردباکسب مجوزازشهرداری مجازمی باشد.

5-تابلوهای ادارات ونهادهای دولتی وعمومی برای اطلاع رسانی مراجعین وبارعایت اندازه مناسب باسردرورودی ساختمان یاحیاط برای یک تابلورایگان وبلامانع بوده ومازادآن مشمول تعرفه واخذمجوز می باشد.

6-استفاده ازشیلنگ نورانی برای نوشته وتابلوهای نئون مشمول تعرفه می باشد.

7-کلیه واحدهای صنفی همزمان بامراجعه به واحددرآمدشهرداری برای پرداخت عوارض کسب وپیشه موظفندمجوزنصب تابلوی خودراازشهرداری دریافت نمایند.

8-نصب تابلودرمعابر-جوی ها-پیاده رو وکوچه ها بدون اخذمجوزازشهرداری ممنوع می باشد

       ماده3 :دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری(محیطی)

1-تبلیغاتی که مروج فسادوعقایدخرافی یامخالف ادیان رسمی کشورباشدممنوع است.

2-درآگهی یک کالاویاخدمات خاص نبایدتلویحا ویاتصریحا کالا وخدمت مشابه دیگری نفی شود.

3-آگهی های تبلیغاتی نبایدسبب رنجش اشخاصی که ازبرخی معلولیتها ویابیماری رنج می برندشود

4-تبلیغ کالاوخدمات درمراکز مذهبی علمی وآموزشی ممنوع است.

5-تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشورآداب رسوم قومیتها لهجه هاوگویش های مختلف شود.

6-استفاده ازصحنه هایی نظیراستعمال دخانیات ومواردمشابه دیگرکه مضربوده ویااعتیادآورباشندوبه نوعی خواه تصریحاویاتلویحا مصرف آنها راترویج نمایدمجازنیست.

7-تبلیغاتی که مروج تخریب مجیط زیست انسان جنگلهامراتع ومنابع طبیعی وزیست گاههای طبیعی جانوران باشدممنوع است

8-تبلیغ نبایدالقاء وحشت وخشونت کند

9-درتبلیغات نمی توان ازنوشته هاوتصاویری استفاده کردکه جانوران رادرحال آزاراذیت نشان دهد

10-درجریان مواردتبلیغاتی بایدکلیه قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مادی ومعنوی مولفان مصنفان وهنرمندان وآئین نامه های مربوطه رعایت شود.

11-هرگونه استفاده ابزاری اززن درتبلیغات ممنوع است

12-پوشش وآرایش شخصیتهای مورداستفاده درآگهی بایدمتناسب باعرف ملی ومذهبی جامعه باشد

13-آگهی نبایدتداعی کننده ترجیح بین جنس مذکرومونث باشد.

14-درتبلیغات استفاده ازکودکان برای معرفی کالاوخدماتی که انتظارمصرف کالاویابهره مندی ازخدمت ویاخریدآن توسط ایشان نمی رودممنوع است.

15-ترویج زبان بیگانه غلط نویسی وغلط گویی درتبلیغات مجازنیست

16-تبلیغات نبایدتولیدات داخلی رابی ارزش نشان دهد

17-تبلیغ کالاهاخدمات ومصنوعات کشورهای بیگانه درصورتی مجازاست که عرصه وفروش آن درداخل کشورممنوعیت قانونی نداشته باشد

18-تبلیغ برروی تاسیسات دیوارها ابنیه وساختمان های اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی غیردولتی منوط به کسب اجازه قبلی ازصاحبان مسئولان آنها می باشد.

19-سفارش دهندگان وسازندگان آگهی هابایدمستندات لازم قانع کننده وقانونی برای ادعاهاواستدلالهای موضوع آگهی راداشته باشند.

           ضوابط وتعرفه تابلوهای تبلیغاتی صنفی

الف)واحدهای صنفی

1-برای هرواحدصنفی یک تابلوشامل نام فروشگاه بااندازه متناسب باسردر وحداکثرتاعرض 150سانتیمتررایگان می باشداین تابلونبایدشامل تصاویر غیرمجازحرف بیگانه (غیرفارسی)تبلیغات شرکتهای تجاری باشد

2-درصورتی که تابلوشامل تبلیغات تجاری شرکتهاباشد یانام فروشگاه کوچکترازنام تبلیغاتی محصولات باشد(بااخذمجوز)

الف)روی بدنه ساختمان وسردرهرمترمربع ماهیانه 125472ریال

ب)روی پشت بام ساختمان هرمترمربع ماهیانه167296ریال

پ)بانکهاوصندوقهای قرض الحسنه (اعم ازدولتی وخصوصی):

1-تابلوسردربانک متناسب باورودی وعرض حداکثر 150سانتیمتررایگان می باشد

2-تابلوهای بالای پشت بام یاروی بدنه هرمترمربع ماهیانه167296ریال

ج)پزشکان وکلای دادگستری

1-تابلوهای عمودبرساختمان بااندازه70+50وباپیش آمدگی حداکثر70سانتیمتربرای یک تابلو دوطرفه رایگان می باشد

2-مجتمع پزشکی  وکلابه صورت نردبانی باابعاد70+50وپیش آمدگی حداکثر70سانتیمتربرای هرنفریک تابلودوطرفه رایگان می باشد

3-مازادبرمواردبندهای 1و2 شامل تعرفه بازاری هرمترمربع ماهیانه 000/35ریال میباشد

4-برای سایرمشاغل پزشکی وپاراکلینیکی باصدورمجوز دانشگاه علوم پزشکی مانند مواردفوق عمل می شود.

شهروندعزیز  

امیداست بافرصت کافی این مجموعه رامطالعه فرماییدودرمواردتقاضاشده ذیل باشهرداری جیرفت همکاری نمایید.

1-اجازه ندهیم شرکتهای تولیدی وخدماتی تنهاباصرف هزینه ساخت تابلویی که نام فروشگاه شمارابسیارکوچک درگوشه ای ازآن گنجانده یادرپاره ای موارداین نام رادرج نکرده اندامکان استفاده رایگان ازفضاهای شهرمان رابیابندوعلاوه برآن هزینه برق مصرفی نگهداری تابلو واستفاده ازنمای ساختمان را هم هدیه دهیم.

2-اجازه دهیم بخشی ازمنابع تبلیغات شرکتهابه شهرمان پرداخت شودتاگوشه ای ازبیکران مشکلات جیرفت راجبران نماید

3-ماموران شهرداری باتعریف فازهای جداگانه برای ساماندهی تبلیغات شهری مراجعه می نمایند لطفامامورین رادرانجام وظایفی که بعهده دارندیاری فرموده وحتی قبل ازمراجعه مامورین بااطلاع ازضوابط موجودشخصا به رفع مواردمغایراقدام لازم راانجام دهیم.

امیدفراوان داریم همکاری شماعزیزان ساماندهی تبلیغات وزیبا سازی شهرجیرفت رادرسال جاری میسر می سازد                                                       

چشم براه همیاری ارائه نظرات ارزنده وپیشنهادات سازنده شماهستیم

 

  • 5809
  • 0
ادامه مطلب

هفته دفاع مقدس

بمناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس اعضای پایگاه مقاومت شهدای شهرداری به همراه جناب سرهنگ محمدی جانشین فرماندهی سپاه ناحیه جیرفت باشهردارجیرفت جناب آقای مهندس مختاری دیدارگفتگوکردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • 8765
  • 0
ادامه مطلب

انا لله و انا الیه راجعون

براستی که وعده حق خدا مرگ است وکسی را فرار ازآن ممکن نیست . ودنیا خانه ایست که برپیشانیش فنا نوشته شده است .چه سعادتمندندآنانکه درطول حیات دنیوی خود جز راه خدا و رضای خدا را نجستند و به هنگام عروج ازاین کهنه سرای فانی با پاسخ قالوا بلی به ندای الست ، با خاطری جمع از رضایت حضرت احدیت و با لبخندی بردنیا و ما فیها از قفس خاکی تن ، مرغ روح را به قصد قربت حضرت دوست به پرواز درآوردند وعالمی را درفراق جسم خودسوختند ، رفتند تا خاطرات شیرین آنها لالایی کودکانی شودکه درآتی قدم بر جای پای آنان بگذارند و مرهمی برزخم عمیق این فاجعه وضایعه جانسوز شوند.

آری اینک به مشیت خدای تبارک وتعالی در نهایت حضوع وخشوع سرتسلیم فرود می آوریم و فراق باور نکردنی عزیزانمان ، همکار عزیزمان استاد امین سالاریو فرزند دلبندش علیرضا سالاریو همکار مهربانمان مهندس حسین زادسررا فقط با مدد او تحمل می کنیم و بردرگاه حضرتش بوسه می زنیم . باشد که با رحمت واسعه خود قرین و رحمتشان فرماید.

اینک در سومین روز عروج ملکوتی آن سفر کردگان به ملکوت اعلی ، مجلس بزرگداشتی از ساعت  4:30الی 6:30 عصر چهارشنبه مورخ 92/06/20 در محل مسجد جامع جیرفت برگزار میگردد حضور سبزتان همراه با قرائت فاتحه موجب شادی ارواح طیبه ی آن عزیزان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

                                                                                                            با تشکر 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی و پایگاه مقاومت شهدای شهرداری و هیئت کاراته و باشگاه فرهنگی و رزمی شهرداری جیرفت

  • 6029
  • 0
ادامه مطلب