تاریخ : شنبه، 23 آذر ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

زیبا سازی پیاده رو بولوار شهداء

زیبا سازی پیاده رو بولوار شهداء و خیابان شفا جنب گلزار شهداء و بهشت زهراء(س)با فرش موزائیک، ،نصب پایه چراغ و کاشت درخت نارنج توسط شهرداری جیرفت

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/564//خبري های شهری/زیبا-سازی-پیاده-رو-بولوار-شهداء/