تاریخ : پنجشنبه، 7 شهريور ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

نصب تابلوهای معابر سطح شهر

در ادامه روند نصب تابلوهای معابر سطح شهر با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار عملیات نصب تابلوهای خیابان میثم ( از چهارراه ایران خودرو به طرف بولوار هلیل ) توسط نیروهای شهرداری جیرفت در حال انجام می باشد


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/558//خبري های شهری/نصب-تابلوهای-معابر-سطح-شهر/