تاریخ : پنجشنبه، 7 شهريور ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

ادامه نهضت خدمت رسانی و ساماندهی به معابر شهری

در ادامه نهضت خدمت رسانی و ساماندهی به معابر شهری بامدیریت ، تدبیر،برنامه ریزی و پیگیری مهندس نعمت الله حسین زاده شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر وتلاش نیروهای خدوم شهرداری جیرفت ،عملیات اسفالت کوچه ازادی ۹ انجام شد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/557//خبري های شهری/ادامه-نهضت-خدمت-رسانی-و-ساماندهی-به-معابر-شهری/