تاریخ : پنجشنبه، 10 مرداد ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

ادامه روند نصب تابلوهای معابر بولوار هلیل

ادامه روند نصب تابلوهای معابر بولوار هلیل با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار  توسطـ نیروهای شهرداری جیرفت.

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/550//خبري های شهری/ادامه-روند-نصب-تابلوهای-معابر-بولوار-هلیل/