تاریخ : شنبه، 5 مرداد ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

اسفالت مناطق حادثه خیز و خطوط لوله گاز بولوار شهداء

با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار اسفالت مناطق حادثه خیز و خطوط لوله گاز بولوار شهداء توسط نیروهای شهرداری در حال انجام می باشد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/548//خبري های شهری/اسفالت-مناطق-حادثه-خیز-و-خطوط-لوله-گاز-بولوار-شهداء/