تاریخ : چهارشنبه، 2 مرداد ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

اسفالت نقاطـ حادثه خیز و خطوط لوله گاز بولوار شهداء

با پیگیری مهندس حسین زاده شهردار  اسفالت نقاطـ حادثه خیز و خطوط لوله گاز بولوار شهداء توسطـ نیروهای شهرداری در حال انجام می باشد


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/547//خبري های شهری/اسفالت-نقاطـ-حادثه-خیز-و-خطوط-لوله-گاز-بولوار-شهداء/