تاریخ : دوشنبه، 31 تير ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

عملیات شن ریزی ،تسطیح و زیرسازی معابر بولوار پاسداران کوچه ۲۳

 

بازدید مهندس حسین زاده شهردارجیرفت ومهندس سلیمانی معاون فنی شهرداری از روند عملیات شن ریزی ،تسطیح و زیرسازی معابر بولوار پاسداران کوچه ۲۳


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/544//خبري های شهری/عملیات-شن-ریزی-،تسطیح-و-زیرسازی-معابر-بولوار-پاسداران-کوچه-۲۳/