تاریخ : دوشنبه، 31 تير ماه، 1398
موضوع : خبري های شهری

اسفالت مناطق حادثه خیز و خطوط لوله گاز خیابان باهنر

باپیگیری مهندس حسین زاده شهردار اسفالت مناطق حادثه خیز و خطوط لوله گاز خیابان باهنر (از میدان شهرداری تا میدان عامری )توسط نیروهای شهرداری جیرفت در دست اقدام میباشد


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/543//خبري های شهری/اسفالت-مناطق-حادثه-خیز-و-خطوط-لوله-گاز-خیابان-باهنر/