تاریخ : چهارشنبه، 29 آذر ماه، 1396
موضوع : خبري های شهری,شهیدان شهر جیرفت

گزارش تصویری معارفه شهردار جیرفت


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/494//خبري های شهری/گزارش-تصویری-معارفه-شهردار-جیرفت/