تاریخ : پنجشنبه، 21 آذر ماه، 1392
موضوع : مطالب علمي

نظراسلام درحفظ وصیانت ازحریم خصوصی

درحقوق اسلامی حریم خصوصی محترم شمرده شده است ودرآیات قرآن سیره پیامبروامامان برتوجه ومحترم شمردن حریم خصوصی افرادتاکید بسیارشده وازهمین روتجاوز به حریم خصوصی افرادگناه ومستوجب عقوبت اخروی است.

ممنوعیت تجسس وتفتیش ممنوعیت سوء ظن ممنوعیت استراق سمع ممنوعیت اشاعه فحشا ممنوعیت ورود به منازل ممنوعیت غیبت وموارداین چنینی درمنابع دینی همگی نشانگربه رسمیت شناختن این حق است.

قوانین مربوط به حریم خصوصی درایران:حقوق وآزادی هایی که از حریم خصوصی حمایت می کننددربطن قوانین مختلفی مورد حمایت قرارگرفته اندقانون اساسی -قانون مجازات اسلامی-قانون آیین دادرسی کیفری-قانون آزادی اطلاعات-قوانین مرتبط به ارتباطات پستی-تلفنی وقانون مطبوعات درزمره قوانینی هستندکه گاه ضمنی وگاه صریحا"ازبرخی مصادیق حریم خصوصی به صورت مشخص ودرقالب اصل یااصول خاصی حمایت کرده اندامااین حمایت ها کافی وکارامدنیستند.

ازحریم جسمانی حریم منزل حریم خصوصی کارکنان ومستخدمان حریم اطلاعات شخصی حریم ارتباطات اینترنتی وحریم خصوصی افراددرقبال افشاگری های رسانه ای هیچ حمایتی صورت نگرفته است یااگرحمایتی وجود داردباتوجه به دردسترس بودن  انواع فناوری های قابل استفاده برای نقض حریم خصوصی کافی وکارامدنبوده است .درچنین وضعی ضرورت تدوین قانون حمایت ازحریم خصوصی برای رفع خلاءهای قانونی دراین زمینه بیشتراحساس می شود.اگرچه دربرخی پرونده های قضایی دادرسان درحمایت ازحریم خصوصی بسیارسخن گفته انداماآنگاه که نوبت به تعیین ضمانت اجرا رسیده آنگونه که باید شایدحکمی انشانمی شود.این درحالی است که احترام به حریم خصوصی اشخاص قاعده ای پذیرفته شده است وازدادگاه هاجزاین انتظار نمی رود که درقبال تجاوز به این قاعده با روشن بینی وجرات حداقل مسئولیت مدنی را به عنوان ضمانت اجرای نقض این حرمت بشناسند.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/170//مطالب علمي/نظراسلام--درحفظ-وصیانت-ازحریم-خصوصی/