تاریخ : پنجشنبه، 21 آذر ماه، 1392
موضوع : مطالب علمي

خروپف زیاد افزایش خطرسکته مغزی

پزشکان چینی دریک مطالعه جدیدهشداردادند افرادی که حین خواب زیادخروپف می کنندبیشتردرمعرض خطر سکته مغزی هستند.

این پزشکان درتحقیقات خود دریافته اند که افزایش خطرلختگی خون واحتمال مرگ ناشی ازسکته مغزی درافرادی که درخواب خروپف می کنندبیش ازدوبرابراست همچنین ابتلا به بیماریهای قلبی دراین افراد80درصدبیشتراست.

به گفته پزشکان خطرفزاینده سکته مغزی درافرادی که زیادخروپف می کنندازاین مشکل نشات می گیردکه جریان خون درمغز وقلب باوقفه های مداوم تنفس مختل می شودودررسیدن خون به این اعضای حیاتی مشکل ایجاد می کند.هنگامی که فرد به خواب می رودماهیچه های مجاری تنفسی وی آرام ومنبسط می شودواین امر می تواند دربرخی افراد مشکل سازشود وجریان تنفس رادست کم به مدت 10ثانیه قطع کند.

هنگامی که مغز ازقطع شدن نفس آگاه می شودسیگنالی رابه ماهیچه های مجرای هوایی ارسال میکند تادوباره منقبض شوند.درمواردخفیف ابتلا به وقفه تنفسی حین خواب این پدیده هر10دقیقه یک باراتفاق می افتداما درموارد وخیم تر باعث می شودخواب فردکاملا"تحت تاثیراین پدیده قرار گیرد.

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/169//مطالب علمي/خروپف-زیاد------------------------------افزایش-خطرسکته-مغزی/