تاریخ : سه شنبه، 21 آبان ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

هزینه 150میلیون تومانی برای احداث میدان دام جیرفت

شهردارجیرفت گفت:تاکنون برای احداث میدان دام درشهرجیرفت 150میلیون تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ازجیرفت امان ا... مختاری درجلسه شورای سلامت درجیرفت اظهارداشت:تاکنون برای احداث میدان دام درشهرجیرفت 150میلیون تومان هزینه ویک ونیم سال کارانجام شده است.

وی ادامه داد:درزمینه فاضلاب هایی که دربازارازبعضی مغازه ها واردکوچه ها می شوندتذکرات لازم داده شدوحتی به این مغازه های سطح شهرپیشنهاداحداث چاه به شکل رایگان داده شده که مورداستقبال قرارنگرفته است.

شهردارجیرفت با بیان اینکه بیشتراین موارد دربین آرایشگاه های زنانه دیده می شودتصریح کرد:درراستای جلوگیری از این اقدام بایداکیپی ازنهادهای ذیربط تشکیل شودوهریک وظیفه خوددربرخوردبااین موضوع راپیگیری  کند.

مختاری اذعان داشت:برای استقرار کامیون های حامل کود مکانی بامساحت دوهکتاردرنظرگرفته شده امابرای تامین آب وبرق آن نهادهای مرتبط همکاری نداشتند.

وی درپایان متذکرشد:برای ایجادبازارچه میوه وتره باردرورودی شهرجیرفت پارک میدان امام حسین (ع) می توان بخشی رابرای عرصه محصولات جیرفت راه اندازی کرد






منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/154//خبري های شهری/هزینه-150میلیون-تومانی-برای-احداث-میدان-دام-جیرفت/