تاریخ : سه شنبه، 21 آبان ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

دیداراعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان جنوب کرمان بافرماندارجیرفت

بعدازظهرروزشنبه اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان جنوب کرمان باآقای امینی روش سرپرست فرمانداری جیرفت دیداروگفتگو کردند.

دراین دیدار ابتداعلیرضا فرخی رئیس انجمن عکاسان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدا...وتبریک به لحاظ حضورآقای امینی روش درمقام اجرایی شهرستان جیرفت گزارشی ازفعالیت های انجمن عکاسان رابه فرماندارجیرفت ارائه نمود.

درادامه امینی روش سرپرست فرمانداری جیرفت باتسلیت ایام سوگواری سروروسالارشهیدان ویاران باوفایش وضمن تشکرازحضورانجمن عکاسان گفت:هنریکی ازمقوله هایی است که نشاط شادابی رابه جامعه ترزیق می کندوشما هنرمندان بایددرجهت پیشبرداهداف نظام وانقلاب گامهای موثری بردارید.

سرپرست فرمانداری جیرفت گفت:بایدهمه سلایق درکنارهم وباگفتمان تازه ونوبرای جبران عقب ماندگی های شهرستان اقدام نمایند.

وی گفت:آمادگی داریم که ازنظرات و پیشنهادات همه هنرمندان وصاحبان فکرواندیشه برای رسیدن به جایگاه برترشهرستان استفاده کنم وامیدوارم که همه گروههابادرنظرگرفتن مصالح شهرستان دست دردست هم داده وکمک کنندکه به نتایج مطلوبی برسیم.

ابوالحسن پیرنیاهم دراین جلسه گفت:امیدآن داریم که فرمانداری برای برگزاری جشنواره های مختلف کشاورزی درشهرستان اقدام نمایدزیرا این امرباعث شناساندن پتانسیل های بخش کشاورزی منطقه خواهدشد.


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/153//خبري های شهری/دیداراعضای-هیئت-مدیره-انجمن-عکاسان-جنوب-کرمان-بافرماندارجیرفت/