تاریخ : شنبه، 20 مهر ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

دیدار کارکنان بانوی شهرداری وشورای اسلامی شهر از خانواده محترم زادسر و امین سالاری

اعضای کمیسیون بانوان شهرداری حاجیه خانم شفیقه شفیعی رئیس کمیسیون بانوان  وعضوشورای اسلامی شهرجیرفت از خانوادهای مرحومین زادسروامین سالاری دیدارکردندودرابتدای این دیدارسرکارخانم  شفیعی رئیس کمیسیون بانوان جیرفت ضمن اظهار همدردی باخانواده های این عزیزان گفت  شهرداری دوتن ازبازوهای خودرا ازدست داده است بعدازدرگذشت یک ماه ازاین حادثه دلخراش هنوزپرسنل شهرداری این غم بزرگ را باور ندارند واز خداوند منان صبروبردباری برای شما خواستارم درادامه سرکارخانم افسانه بحرینی رئیس کمیسیون بانوان شهرداری اظهارداشت مجموعه شهرداری هیچگاه یاد خاطره این عزیزان را فراموش نخواهند کردودرپایان همسران مرحومان حسین زادسر وامین سالاری از همدردی وهمراهی پرسنل شهرداری خصوصا"شهردار گرانقدرجناب آقای مهندس مختاری تقدیر تشکر به عمل آوردندکه در طول این مدت نازنین وآنیسا کوچولو احساس تنهائی نکردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/146//خبري های شهری/دیدار-کارکنان-بانوی-شهرداری-وشورای-اسلامی-شهر-از-خانواده-محترم-زادسر-و-امین-سالاری/