تاریخ : سه شنبه، 16 مهر ماه، 1392
موضوع : خبري های شهری

همزمان باهفته نیروی انتظامی برگزار گردید

همزمان باهفته نیروی انتظامی آموزش قوانین ومقررات راهنمائی ورانندگی همیاران پلیس مراکز دبستان وپیش دبستانی درشهرک ترافیکی باغ ملی شهرجیرفت برگزار گردیدودرادامه جناب سرهنگ رضائی فرمانده راهنمائی رانندگی جیرفت افزوداین آموزشگاه با همکاری شهرداری درشهرک ترافیکی به صورت دائم برگزار خواهدگردید


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/144//خبري های شهری/همزمان-باهفته-نیروی-انتظامی-برگزار-گردید/