تاریخ : سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1392
موضوع : شهیدان شهر جیرفت

شهید مراد علی مرادی مهنی

نام شهید : مراد علی مرادی مهنی

نام پدر : میرزا

تاریخ تولد : 1344

تاریخ شهادت : 1365/10/20


منبع این مقاله : :شهرداری جیرفت
آدرس این مطلب : http://www.jiroft.ir/107//شهیدان/شهید-مراد-علی-مرادی-مهنی/